Обществена поръчка по ЗОП № 019/05.04.2016 г. (АОП №9052371)

 

Предмет: “Проверка и освидетелстване на спасителни плотове и спасителни средства”

 

11.04.2016г – Публична Покана

Съобщение: “Посочената в раздел III, т. 2 на публичната покана прогнозна стойност е в лв. с ДДС”

 

 

11.04.2016г – Приложение 1 – Техническа спецификация

 

11.04.2016г – Приложение 2 – Представяне на участник

 

11.04.2016г – Приложение 3 – Декларация по чл. 47 ал.9 от ЗОП

 

11.04.2016г – Приложение 4 – Декларация по чл. 327б ал.1 и ал.2 от ЗОВС

 

11.04.2016г – Приложение 5 – Декларация по чл.56 ал.1 т.6 от ЗОП

 

11.04.2016г – Приложение 6 – Декларация по чл.3 т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРС

 

11.04.2016г – Приложение 7 – Декларация по чл. 33 ал.4 от ЗОП

 

11.04.2016г – Приложение 8 – Пакт за почтеност

 

11.04.2016г – Приложения 9 и 10 – Ценови предложения

 

11.04.2016г – Приложение 11 – Декларация чл.47 ал.5 от ЗОП

 

11.04.2016г – Приложение 12 – Списък

 

11.04.2016г – Приложение 13 – Договор (проект)

 

26.04.2016 г. – Протокол комисия ПОСПСС

 

23.06.2016 – Договор

Публикувано на 06.04.2016 в 15:14:14