Обществена поръчка по ЗОП №010/01.06.2015

 

Предмет: “Закупуване на лични предпазни средства, обувки и облекло за безопасни условия на труд”

 

Покана

 

Приложения

 

23.07.2015 – Отговор на поставен въпрос

 

30.07.2015 – Отговор на поставен въпрос

 

03.08.2015 – Разяснение относно запитване

 

14.08.2015 – Протокол

 

28.08.2015 – Договор

 

28.08.2015 – Договор

 

Плащане по Договор № 4506/18.08.2015 г:

 

Ф-ра №0100034960/30.09.2015 г.

 

–          550,80 лв.(петстотин и петдесет лв.и 80 ст);

 

Ф-ра № 0100034046/08.10.2015 г.

 

–           9,00 лв. (девет лв.).

 

Плащане по Договор № 4627/21.08.2015 г:

 

Ф-ра № 1000091155/13.10.2015 г.

 

–         19411,28 лв. (деветнадесет хиляди четиристотин единадесет лв. и 28 ст.);

 

Кредитно известие № 1000093242/19.11.2015 г. към фактура № 1000091155/13.10.2015 г.

 

–         3235,21 лв. (три хиляди двеста тридесет пет  лв. и 21 ст.);

 

Ф-ра № 1000091235/14.10.2015 г.

 

–         2335,66 лв. (две хиляди триста тридесет пет лв.и 66 ст.);

 

Ф-ра № 1000091237/14.10.2015 г.

 

–         1762,01 лв. (хиляда седемстотин шестдесет два лв. и 01 ст.);

 

Ф-ра № 1000091236/14.10.2015 г.

 

– 3732,85 лв. (три хиляди седемстотин тридесет два лв. и 85 ст.);

 

Кредитно известие № 1000093241/19.11.2015 г. към фактури № 1000091235, 1000091237, 1000091236

 

-1305,09 лв. (хиляда триста и пет лв. и 09 ст.)

Публикувано на 08.07.2015 в 13:46:12