Обществена поръчка по ЗОП №045/25.09.2018 г.

 

 

Предмет: „Превоз на личен състав до месторабота и обратно”

 

03.10.2018 г. – Решение

 

03.10.2018 г. – Обявление

 

03.10.2018 г. – Документация

 

03.10.2018 г. – Приложения

 

08.10.2018 г. – РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

31.10.2018 г. – Протокол от работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите в обществена поръчка „публично състезание” с предмет „Превоз на личен състав до месторабота и обратно” с рег. №7197/31.10.2018 г.

 
        Съобщение за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти за обособена позиция №2 на обществена поръчка с предмет „Превоз на личен състав до месторабота и обратно
           На 08.11.2018г. от 10.00 часа, в административната сграда на Командването на Военноморските сили, с адрес: гр.Варна, ул. „Преслав“ № 16, приемна стая, находяща се на входа на горепосочената административна сграда, комисията назначена със Заповед № 733/26.10.2018 г. на командира на ВМС за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти на участниците в обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – открита процедура с предмет „Превоз на личен състав до месторабота и обратно”, на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, ще проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място участници за обособена позиция №2 от цитираната поръчка: „Нира Бус“ ООД – гр. Варна и „Перота Холдинг“ ООД – гр. Варна.
           В случай, че един или повече участници, подали оферти не се явят, заседанието на комисията, на което ще се проведе публичният жребий ще се отложи за 10 минути /десет минути/, като мястото остава непроменено. В този случай, и ако повторно не се явят участници, подали оферти, публичният жребий ще се проведе, независимо дали присъстват участници или техни представители. При провеждане на жребия могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ
           Като средство за провеждане на публичния жребий ще се използват два еднакви непрозрачни плика с поставени вътре листчета с изписани наименованията на участниците, класирани на първо място и непрозрачна кутия с капак. Начин за провеждане на публичния жребий за определяне на изпълнител за обособена позиция №2  на обществената поръчка между класираните на първо място оферти, предложени от „Нира Бус“ ООД – гр. Варна и „Перота Холдинг“ ООД – гр. Варна:
1.     Един от членовете на комисията ще постави в празните пликове листовете с предварително изписаните наименования на двамата участници.
2.     Друг член на комисията ще затвори и разбърка в непрозрачна кутия двата плика с поставените в тях листове.
3.     На всеки от участниците ще се предостави възможност да разбърка отново пликовете в кутията.
4.     Председателят на комисията няма да има физическа възможност да възприеме означенията в пликовете.
5.     Председателят на комисията ще изтегли един от пликовете, ще го отвори и ще оповести спечелилия участник.
6.     За удостоверяване коректността на жребия ще се отвори и втория плик, като се покаже неговото съдържание.
7.     С определянето на изпълнител за обособена позиция №2 на обществена поръчка с предмет „Превоз на личен състав до месторабота и обратно”, публичният жребий приключва.
 
 
 
 

14.11.2018 г. – Протокол от работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите в обществена поръчка „публично състезание” с предмет „Превоз на личен състав до месторабота и обратно” №3, с рег. №7509/14.11.2018 г.

 

15.11.2018 г. – Решение №1 за обществена поръчка с предмет „Превоз на личен състав до месторабота и обратно”, обособена позиция №1

 

15.11.2018 г. – Решение №2 за обществена поръчка с предмет „Превоз на личен състав до месторабота и обратно”, обособена позиция №2

 

15.11.2018 г. – Решение №3 за обществена поръчка с предмет „Превоз на личен състав до месторабота и обратно”, обособена позиция №3

 

20.12.2018 – Договор рег.№ 8429/20.12.2018 г.

 

11.01.2019 г. – Обявление за възложена поръчка 887899

 

20.01.2020 г. – Обявление за приключване на договор по ОП №1 – АОП № 955378

 

20.01.2020 г. – Обявление за приключване на договор по ОП №2 – АОП № 955276

 

20.01.2020 г. – Обявление за приключване на договор по ОП №2 – АОП № 955276

Публикувано на 03.10.2018 в 11:40:36