Обществена поръчка по ЗОП № 020/22.05.2018 г.

 

Предмет: „Доставка на металнa касa за съхранение на документи с класифицирана информация

28.05.2018г. – Решение

28.05.2018г. – Обявление

28.05.2018г. – Документация

28.05.2018г. – Приложения

06.06.2018 г. – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

26.06.2018 г. – „Протокол от работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите в обществена поръчка „публично състезание” с предмет „Доставка на металнa касa за съхранение на документи с класифицирана информация” с рег. № 3687/25.06.2018 г.

05.07.2018 – Съобщение: “Отварянето на пликовете “Предлагани ценови параметри” ще се извърши в 09.30 ч. на 10.07.2018 г. в Щаба на ВМС, гр. Варна, ул. Преслав №16. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.”
 

07.08.2018 г. – „Протокол №3 от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите в обществена поръчка „публично състезание” с предмет „Доставка на металнa касa за съхранение на документи с класифицирана информация” с рег. № 5327/07.08.2018 г.

08.08.2018 г. – „Решение” с рег. № 5353/07.08.2018 г.

02.10.2018 г. – Договор 6481/02.10.2018 г.

28.11.2018 г. – Обявление за възложена поръчка 880686

15.01.2019 г. – Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 888409

Публикувано на 28.05.2018 в 15:26:00