НЕДОПУСТИМО Е ДА СЕ УРОНВА ПРЕСТИЖЪТ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Jun 20

Във връзка с излезли през миналата седмица в средствата за масова информация критики и недопустими квалификации към висши български военнослужещи, командването на Военноморските сили се обявява против този подход и начин да бъде уронван престижа на Българската армия.

При наличие на сигнали и нередности Министерство на отбраната и държавната власт разполагат с достатъчно контролни органи и механизми. Недопустимо е „сигнали” да бъдат използвани в удобни моменти за постигане на политическа популярност и защита на частни интереси.

Българската армия е строго йерархична структура и такъв подход би довел до неефективното й функциониране.