Правила за реда и условията за оказване на услуги

Sep 29

ПРАВИЛА

за реда и условията за оказване на услуги с движими вещи – частна държавна собственост  и отдаването под наем на движими вещи – частна държавна собственост и недвижими имоти – публична държавна собственост

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1.             (1) Настоящите правила уреждат:

  1. реда за подготовка и провеждане на процедурите за оказване на услуги с движими вещи – частна държавна собственост и отдаване под наем на движими вещи – частна държавна собственост и недвижими имоти публична държавна собственост във Военноморските сили(ВМС);
  2. координацията между структурните звена в Командването и формированията на ВМС, както и взаимодействието със структурите на Министерството на отбраната (МО) при осъществяване на дейностите по т.1;
  3. задълженията и отговорностите на структурните звена в Командването и формированията на ВМС във връзка с провеждане на процедурите уредени с настоящия правилник, както и контрол на сключените договори;
  4. съхранението и достъпа до документите, създадени и събрани в хода на провеждане на процедурите уредени с настоящия правилник;
  5. контрола по изпълнение на процедурите уредени с настоящия правилник;

(2)                        Настоящите правила целят да създадат условия за:

  1. законосъобразно и ефективно оказване на услуги с движими вещи – частна държавна собственост и отдаването под наем на движими вещи  – частна държавна собственост и недвижими вещи – публична държавна собственост;
  2. публичност и прозрачност при оказване на услуги с движими вещи – частна държавна собственост и отдаването под наем на движими вещи  – частна държавна собственост и недвижими вещи – публична държавна собственост;

Чл.2     Отдаването под наем на имоти публична държавна собственост в режимни военни формирования и обекти е забранено.  

Чл.3     Вътрешните правила се прилагат от всички служители на ВМС, които имат задължения по изпълнението на процедурите регламентирани в настоящите правила.

Чл.4    При оказване на услуги с движими вещи – частна държавна собственост и отдаване под наем на движими вещи  – частна държавна собственост и имоти публична държавна собственост да се спазват изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и правилника за неговото прилагане.

 

ГЛАВА ВТОРА

Ред за оказване на услуги с движими вещи – частна държавна собственост предоставени за управление на Военноморските сили

Чл.5  Услуги от различен характер могат да се извършват с авиационната, бойната и специалната техника, техническите средства, машините, съоръженията и оборудването за осигуряване на ежедневната дейност на поделенията.

Чл.6 (1) Началото на процедурата се поставя с мотивирано искане от заинтересувано лице, за оказване на услуга с движима вещ – частна държавна собственост:

1. Искането трябва да бъде  отправено до командира на Военноморските сили или до командира(началника) на военното формирование на  което е предоставена за стопанисване движимата вещ;

2. Във връзка с постъпилото искане със заповед(Образец № 1) на командира на Военноморските сили или командира(началника) на военното формирование по т.1 се назначава комисия, която да прецени възможността за предоставяне на поисканата  услуга;

3.Когато комисията вземе решение, че е възможно предоставянето на услугата предлага на командира на Военноморските сили или командира(началника) на военното формирование по т.1 да бъде сключен договор за услуга;

4. В случай, че комисията прецени, че не е възможно оказване на услуга заинтересуваното лице се уведомява писмено;

(2) Цената на услугата се определя на база утвърдена от командира на Военноморските сили или командира(началника) на военното формирование калкулация, изготвена от икономист (нормировчик, себестойчик, ценовик) в звеното, извършващо услугата, а ако няма по щата такива – от финансовия орган;

(3) Извършването на услуги с оръжия, взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия е забранено;

(4) При оказване на услуга не трябва да се възпрепятства ежедневната дейност, бойната и мобилизационна готовност, както и подготовката на съответното военно формирование, което оказва услугата;

(5) При необходимост да се изисква от възложителя на услугата застраховане на лицата/вещите, ангажирани в оказване на услугата, както и осигуряване на консумативите за извършването й;

(6)  Да се спазват действащите регистрационни, лицензионни и други режими, свързани с оказване на съответния вид услуга;

(7) Преди оказване на услугата да се изготвя докладна записка на командира на ВМС до началника на отбраната и министъра на отбраната, в която да е обоснована целесъобразността и законосъобразността за оказване на услугата, като се посочат вещите ангажирани в оказването на услугата, цената на услугата и съпътстващите разходи, които следва да бъдат заплатени от възложителя;

(8) Услугите с авиационна техника, както и специализираните услуги за наземно обслужване на летателните апарати се извършват при спазване изискванията на бойната готовност и опазване на държавната и служебната тайна.

 

ГЛАВА ТРЕТА

Ред за отдаване под наем на движими вещи – частна държавна собственост предоставени за управление на Военноморските сили

Чл.7 (1) Началото на процедурата започва със заповед на командира на Военноморските сили(Образец № 2), с която се определят:

1.  веща, която ще се отдава под наем и срокът за нейното отдаване;

2. начинът, по който ще се определи наемателят (търг с тайно или явно наддаване, или конкурс);

3. първоначалната наемна цена;

4. датата, мястото и часът на провеждане на търга или конкурса;

5. размерът на депозита;

(2) Със заповедта се утвърждава  тръжната документация, условията за оглед на веща, крайният срок за приемане на заявленията за участие и се определя комисия за провеждане на търга или конкурса. Комисията се  състои от 3 до 5 членове, между които юрист и икономист, както и двама резервни членове;

(3) Началната наемна цена, в случай че не е определена с друг акт, се определя от комисия назначена със заповед на командира на Военноморските сили;

(4) Условията на търга/конкурса по отношение на веща, началната месечна наемна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие, да се обнародват поне в един централен и един местен ежедневник, най–малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие;

(5) За редовното провеждане на търгът/конкурсът, трябва да се явят поне трима от членовете на комисията (сред тях председателят, юристът и икономистът), както и двама кандидати или да са подадени две молби за участие;

(6) Когато при търг с явно наддаване са подадени поне две заявления за участие, но се яви само един от заявителите, търгът се отлага с два часа и ако след изтичането им не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена;

(7) Когато при търг с явно наддаване не са подадени поне две заявления за участие или за наддаването не се яви никой от подалите заявление, а при търг с тайно наддаване или конкурс няма подадени поне две писмени предложения за участие, с протокол на комисията търгът/конкурсът се обявява за непроведен. В едномесечен срок командирът на Военноморските сили насрочва със заповед нов търг или конкурс. Новият търг/конкурс се провежда дори и да има само един кандидат, подал заявление или предложение за участие, като той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена;

(8) Тръжната/конкурсната процедура приключва със заповед на командира на Военноморските сили(Образец №3), с която се определя лицето, спечелило търга/конкурса;

(9) Заповедта за определяне на наемател подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс;

(10) Оръжия, взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия не подлежат на отдаване под наем;

(11) Отдаването под наем на движими вещи да се  извършва при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицирана информация и на другите специални закони и подзаконови нормативни актове, регламентиращи съответната дейност;

(12) Преди откриване на процедурата за отдаване под наем на движими вещи да се изготвя докладна записка на командира на ВМС до началника на отбраната и министъра на отбраната, в която да е обоснована целесъобразността и законосъобразността за откриване на процедурата, като се посочат вещите предмет на процедурата, срока за отдаване под наем и началната наемна цена която следва да бъде заплатена от възложителя;

(13)  При необходимост да се изисква банкова гаранция  и застраховане на вещите от наемателя за срока на договора за наем. Изискването за банкова гаранция и за застраховане на предоставените вещи под наем се обявява със заповедта за откриване на процедурата;

(14) Отдаването под наем на движими вещи – частна държавна собственост не трябва да възпрепятства ежедневната дейност, бойната и мобилизационна готовност, както и подготовката на съответното военно формирование; 

Чл.8 Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице. 

Чл.9  В зависимост от това дали се провежда търг с явно наддаване, търг с тайно наддаване или конкурс, се спазва следния ред за провеждане:

(1) Търг с явно наддаване.

1. Кандидатите подават писмено предложение до комисията, което е запечатано в непрозрачен плик и съдържа всички изискуеми съгласно заповедта с която е обявен търга документи;

2. При приемане на документите, върху всеки плик се поставя входящ номер от “Регистратурата за некласифицирана информация” на военно формировани 34 400;

3. Преди започването на търга председателят на комисията поканва последователно по реда на подаване на заявленията всички допуснати кандидати да потвърдят устно началната тръжна цена;

4. Председателят на комисията, след като обяви първоначалната цена, от която започва наддаването, определя стъпка на наддаване, която не може да бъде по–малка от 1% и по–голяма от 10% от началната цена;

5. Когато някой от допуснатите кандидати откаже да потвърди началната тръжна цена, председателят не допуска този кандидат да продължи да участва в процедурата, а внесеният от него депозит за участие се задържа;

6. Наддаването се извършва, като участниците високо и ясно, гласно обявяват последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията чрез звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да е равно на определената наддавателна стъпка, като обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга и впоследствие няма право да се позовава на грешка;

3. Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е последно и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от председателя на комисията, който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена и закрива търга;

4. Депозитът на участник, определен за спечелил търга, но отказал да сключи договор не се връща. Не се връща депозитът на никой от участниците, ако след изрична покана от председателя, никой от тях не изяви желание да наеме веща, дори и по първоначално определената цена;

5. За проведения търг се съставя протокол, който се подписва от присъствалите членове, отбелязват неприсъствалите и се посочва класирането на участниците и името на спечелилия търга;

(2) Търг с тайно наддаване.

1. Кандидатите подават писмено предложение до комисията, което е запечатано в непрозрачен плик и съдържа всички изискуеми съгласно заповедта с която е обявен търга документи;

2. При приемане на документите, върху всеки плик се поставя входящ номер от “Регистратурата за некласифицирана информация” на военно формировани 34 400;

3. В деня и часа, определен за провеждане на търга, подадените предложения се отварят по реда на тяхното постъпване, като председателят на комисията решава дали това да стане пред участниците или не;

4. Офертите, които са редовни от формална страна, се класират според размера на предлаганата наемна цена за веща, като ако двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока наемна цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, което започва от предложената цена;

5. За проведения търг комисията изготвя подробен протокол, който се подписва от присъствалите членове, отбелязват неприсъствалите и се посочва класирането на участниците по посочените от тях наемни цени и името на спечелилия търга;

(3) Конкурс

Конкурс за определяне на наемател се провежда по правилата на търг с тайно наддаване;

Чл.10 След прекратяване на договора за наем/услуга да се изготвя докладна записка на командира на Военноморските сили до началника на отбраната и министъра на отбраната относно изпълнението на договора, включително  и постъпилата сума по сметка на Военноморските сили.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

Предоставяне на движими вещи за ползване или за

извършване на услуга при бедствия и аварии.

 

Чл.11. В случаи на бедствия и аварии по смисъла на Закона за защита при

бедствия отдаването под наем на движими вещи и извършването на услуги се

извършва въз основа на заповед на министъра на отбраната или началника на

отбраната, като се спазва процедурата съответно по глави II и III.

Чл.12  За предоставянето на услугата/ отдаването под наем на движими

вещи се сключва договор с приложен приемо – предавателен протокол, в

който се посочва стойността на услугата съобразно утвърдената калкулация,

като се включват следните задължителни клаузи:

12.1. Задължение за двете страни относно изготвяне и предоставяне на

всички документи по установения ред съгласно Правилника за организацията

и реда на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към

Министерския съвет.

12.2. Задължение за възложителя по сключения договор за уведомяване

на Военноморските сили за края на обявеното бедствие, в 3 – дневен срок от

отмяната му.

12.3. Задължение за възложителя по сключения договор да заплати на

Военноморските сили, всички разходи, свързани с изпълнението, продължило

след края на обявеното бедствие.

Чл.13. Процедурата по удължаване на срока на сключения договор за

предоставянето на движими вещи за ползване или за извършване на услуга е

съгласно глави II – при договор за услуги или III – при наем на движими

вещи.

ГЛАВА ПЕТА

Ред за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост предоставени за управление на Военноморските сили

Чл.14 (1) Отдаването под наем чрез търг на имоти или на обособени части от тях – публична държавна собственост, предоставени в управление на Военноморските сили, да се извършва по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за Държавната собственост, като се спазват следните допълнителни правила:

1. Началната наемна цена се определя по реда на Глава четвърта от Правилника за Прилагане на Закона за държавната собственост от комисия назначена със заповед на командира на Военноморските сили;

2. За всяка проведена процедура да се представя копие от договора за наем на дирекция „Инфраструктура на отбраната”;

3. На всеки три месеца да се представя на дирекция „Инфраструктура на отбраната” справка за изпълнението на сключените договори за наем;

4. В случай, че имота не е освободен след изтичането на срока на договора, да се подготви проект на заповед на министъра на отбраната по чл.80а от Закона за държавната собственост, която да се представи с докладна записка на командира на ВМС и приложени към нея заверени копия от документите, необходими за издаването й;

5. В договорите за наем системното неплащане в срок да се включва клауза за прекратяване на договора, като се предприемат и своевременни действия за събиране на дължимата сума, включително и по съдебен ред;

6. Да се претендира обезщетение, включително и по съдебен ред при държане на имот без правно основание или на отпаднало такова.

Чл.15 Настоящите правила да се обявят на интернет-страницата на Министерство на отбраната и на Военноморските сили.

ГЛАВА ШЕСТА

Контрол по изпълнението на договорите за наем, ползване и

управление на имоти и вещи

 

Общият контрол по управление на имотите и вещите държавна

собственост се осъществява от началника на отдел „Логистика”.

Контролът по изпълнението на паричните задължения на наемателите и

ползвателите на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени от

командира на Военноморските сили, се осъществява от началника на сектор

„Финанси”.

Състоянието и ползването на отдадените под наем и предоставените за

ползване имоти се контролира периодично от служители, определени със

заповед на командира на военното формирование, където се намира

недвижимия имот.

Изпълнението на сключените от командира на Военноморските сили

договори за отдаване под наем на недвижими имоти, движими вещи и

извършване на услуги се възлага на командирите на военни формирования,

които със своя заповед създават организация по изпълнението и контрола по

изпълнението на договорите, в която определят реда и отговорните за това

длъжностни лица.