В командването на Военноморските сили се проведе годишен анализ на подготовката за 2020 година

Feb 12

На 12 февруари 2021 г. в Щаба на Военноморските сили, при строго спазване на противоепидемичните мерки, се проведе годишен анализ на подготовката и войсковата дисциплина във флота през 2020 година.

Присъстваха министърът на отбраната господин Красимир Каракачанов, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев, областният управител на област с административен център Варна господин Стоян Пасев, кметът на Община Варна господин Иван Портних, командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, командирът на флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Велко Велков, началникът на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, началници на отдели и сектори от командването на ВМС и командирите на военни формирования.

Основните си усилия през изминалата 2020 г. ВМС насочиха към изграждане и развитие на способности, адекватни на новите рискове и заплахи.

Акцентът беше поставен върху развитието, поддържането и използването на наличните способности на Военноморските сили за гарантиране на морския суверенитет на Република България чрез изпълнение на пълния спектър от задачи по мисиите на въоръжените сили, усъвършенстване на способностите за осъществяване на непрекъснато наблюдение, оповестяване и поддържане на информационна осведоменост за обстановката в морските пространства, контрол на корабоплаването, защита на морските комуникации и стопанската дейност на море.

През 2020 г. ВМС изпълниха поетите ангажименти към ЕС и НАТО. Офицери от флота участваха в щабовете на постоянните корабни групи на НАТО, операциите “АТАЛАНТА“, „IRINI (EUNAVFORMED)”, „Решителна подкрепа“ и в състава на целевата група за Черноморския регион в MARCOM.

Фрегата „Смели” участва в операция на НАТО по морска сигурност „SEA GUARDIAN” в Средиземно море;

Фрегата „Верни” и фрегата  „Смели” участваха в състава на Втората постоянна корабна група на НАТО;

Минен ловец „Цибър” и базов миночистач „Прибой” участваха в състава на Втората постоянна противоминна корабна група на НАТО;

Във връзка с разпространението на COVID-19, наложените противоепидемични мерки от държавите, доведоха до чести промени в плановете за развръщане на постоянните групи, както и до редица ограничения върху личния състав при участието им в мисиите и операциите. Независимо от всичко това, командването на флота успя своевременно и адекватно да реагира на промените и ограниченията, като създаде условия, както за балансирано натоварване при подготовката на корабите и екипажите, така и за запазването на здравето на личния състав.

По-голямата част от 2020 година премина под знака на пандемията от COVID-19, като въпреки наложените ограничения, Военноморските сили успяха да проведат всички основни мероприятия по подготовката заложени в „План за дейността на ВМС“.

ВМС организираха, проведоха и участваха в общо 115 учения, от които 43 тактически учения на единичния кораб, 40 тактически учения на бреговите формирования, 2 тактически учения на корабни дивизиони, 2 на отряд кораби, както и в 26 международни учения.

Успешно беше изпълнена експериментална практическа ракетна стрелба с боен пуск от подвижен брегови ракетен комплекс „Рубеж”. Същата се проведе за първи път след 18 години. Успешното изпълнение на стрелбата допринесе за усъвършенстване на знанията и уменията на личния състав от бреговия ракетно-артилерийски дивизион, удължаване на срока за експлоатация на противокорабните крилати ракети и срока за експлоатация на комплекса. Съвкупността от постигането на горепосочените резултати доведе до запазване на ударните способности на ВМС до придобиването на нов тип подвижен брегови комплекс.

Успешно беше организирано, планирано и проведено българо-румънското противоминно учение „POSEIDON” с домакин ВМС на Р България и участието на Втората постоянна противоминна корабна група на НАТО. По време на учението бяха открити пет броя исторически морски мини тип „ЕМА“ и един брой морска мина тип „ЕМC“ в Северен Несебърски залив. По-късно минен ловец „Цибър” и водолазни групи от състава на дивизиона и отряда кораби със спомагателно назначение извършиха действия по тяхното унищожаване.

Кулминация в подготовката на ВМС за 2020 г. беше провеждането на     националното военноморско учение с международно участие „БРИЗ 2020”. В учението взеха участие сили и средства от Военноморските сили, Военновъздушните сили и Сухопътни войски на Република България, представители на 24 държавни ведомства и граждански организации, както и кораби, авиация и щабни офицери от 9 държави от Алианса.

Бяха изпълнени широк спектър от бойни действия на море, което спомогна за издигане нивото на координация с правителствени и неправителствени организации и институции при реакция на кризи и защита на населението.

През 2020 г. формированията от ВМС за оказване на помощ на населението при бедствия реагираха на всички постъпили сигнали от структурите на държавната власт за оказване на помощ на населението при бедствия и извършиха мероприятия, включващи съдействие на Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ при провеждането на издирвателна акция на член на екипажа на търговски кораб в националните морски пространства на Р България, разузнаване и унищожаване на невзривени бойни припаси и морски мини на територията на областите Варна, Бургас и Добрич, като бяха унищожени 13 броя артилерийски снаряди, ръчни гранати и морски мини.

Във връзка с усложнената епидемиологичната обстановка, ВМС проведоха учение по развръщане на Полева болница в ДКС Варна. По време на учението бяха развърнати 230 оборудвани легла на площ 2160 кв. метра. Поддържаше се готовност за поставяне при необходимост на 69 допълнителни легла в съседни помещения.

Анализът на състоянието и подготовката на ВМС през 2020 година дава основание да се направят следните изводи:

– Проведената подготовка през 2020 г. осигури изпълнението на задачите, произтичащи от мисиите на Въоръжените сили с известни ограничения, обуславяни от състоянието на въоръжението и техниката, екипировката и материалните средства. През годината с предимство се осигуряваше подготовката на корабите определени за участие в международни учения, операции и мисии, като независимо от финансовия и ресурсен недостиг, бяха изпълнени поетите коалиционни и международни ангажименти.

– Подготовката и натренираността на командирите и щабовете от всички степени осигурява своевременното привеждане на силите и средствата в по-високи степени на бойна готовност, в съответствие с плановете на формированията за нарастване на готовността и за изпълнение на бойни задачи.

– Въвежданите през годината ограничения, във връзка с COVID-19, доведоха до намаляване на обема на колективната подготовка. Въпреки това резултатите от проведените мероприятия показват, че формированията от състава на ВМС са в състояние да изпълняват поставените им задачи.

– ВМС участваха успешно в планираните мисии и операции, като изпълниха поставените задачи и потвърдиха завоювания авторитет пред партньорите от НАТО и ЕС. Общият брой на дните на кораби от ВМС в състава на постоянните военноморски групи на НАТО през 2020 г. е увеличен с 40% в сравнение с предходните години.

– Формированията от ВМС за оказване на помощ на населението при бедствия имат постоянна готовност за участие в действия по оказване на помощ на населението и преодоляване на последствията от бедствия на териториите на области Варна, Бургас и Добрич.

– През 2020 г. се отбеляза значително увеличаване на планираните и осигурените финансовите средства за извършване на докови ремонти на кораби с изтекъл между ремонтен срок, което доведе до подобряване на техническото им състояние.

– Подобреното финансиране позволи по-добра поддръжка на декларираните сили. Необходимо е да се обърне по-сериозно внимание на ремонта и поддръжката на въоръжението им.

– Проведените действия по унищожаване на откритите исторически мини в акваторията на Северен несебърски залив по недвусмислен начин доказа, че ВМС са основен гарант за осигуряване на благоприятен оперативен режим и безопасност на корабоплаването в морските пространства на Република България.

Очертани бяха основни направления за работа през 2021 година: 

  • Поддържане и развитие на необходимите отбранителни способности за изпълнение на пълния спектър от задачи по трите мисии на въоръжените сили в рамките на предоставените ресурси;
  • Изпълнение на произтичащите мероприятия от Стратегическия преглед на отбраната и предстоящия за утвърждаване „План 2026“;
  • Изпълнение на дейностите по инвестиционни проекти на ВМС включени в Портфолиото от проекти на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА;
  • Подготовка и участие в планираните национални и международни учения, участие на кораби и офицери от ВМС в състава на постоянните корабни групи на НАТО и операции на НАТО „SEA GUARDIAN”, на ЕС „ATALANTA” и „EUNAVFORMED/Op IRINI”.

След годишния анализ на подготовката се състоя церемонии по връчване на пагоните на повишени във военно звание и връчвани на длъжностен флаг.

Със своя заповед министъра на отбраната назначи на длъжност, повиши във звание „капитан I ранг“ и връчи пагоните на:

– капитан II ранг Радко Пенев – назначен за командир на военно формирование 22480-Бургас;

– капитан II ранг Валентин Василев – назначен за заместник-началник на отдел във военно формирование 34400-Варна;

– капитан II ранг Мирослав Койчев – назначен за началник на сектор във военно формирование 34400-Варна.

Контраадмирал Кирил Михайлов връчи „Военноморски флаг на министъра на отбраната (длъжностен флаг)“ на господин Красимир Каракачанов – министър на отбраната на Р. България.

Мероприятията завършиха с обща снимка пред Адмиралтейството.