Допускане до конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили

Oct 30

ГРАФИК за провеждане на конкурса

 

ДОПУСНАТИ до участие в конкурс, за всички длъжности за които кандидатстват, кандидатите с документи, комплектовани съгласно изискванията на т.11 от заповед № ОХ–772/20.08.2019 г. на министъра на отбраната и отговарящи на изискванията на чл.141 от ЗОВС на РБ

 

ДОПУСНАТИ до участие в конкурс, за част от длъжностите за които кандидатстват, кандидатите с документи, комплектовани съгласно изискванията на т. 11 от заповед № ОХ–772/20.08.2019 г. на министъра на отбраната и отговарящи на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на РБ

 

ДОПУСНАТИ до участие в конкурса и да бъде удължен срока за доокомплектоване на документите на кандидатите с неполучени експертни решения за годност за военна служба, протокол за психологична пригодност за военна служба и други до 05.11.2019 г.

 

НЕДОПУСНАТИ до участие в конкурс кандидатите