Обществена поръчка по ЗОП № 010/07.03.2014г.

 

Предмет: Извозване на смет – 9029367

 

Покана 9029367

 

Приложение 1 към покана 9029367

 

Приложение 1а към покана 9029367

 

Договор 1

 

Договор 2

 

Договор 3

 

Плащане по Договор № 3972/15.07.2014 г:

  

   – 14,40 лв. (четиринадесет лв. и 40 ст. ) за м. октомври

 

   – 14,40 лв. (четиринадесет лв. и 40 ст. ) за м. ноември

 

 

 

Плащане по Договор № 3838/07.07.2014 г:

 

   – 28,30 лв.(двадесет осем лв. и 30 ст.) за м. октомври

 

   – 257,60 лв. (двеста петдесет седем лв. и 60 ст.) за м. ноември

 

 

 

Плащане по Договор № 3972/15.07.2014 г:

 

  – 28,80 лв. (двадесет осем лв. и 80 ст.) за м. декември

 

 

 

Плащане по Договор № 3838/07.07.2014 г:

 

  – 285,46 лв. (двеста осемдесет пет лв. и 46 ст.) за м. декември

 

 

Плащане по Договор № 3972/15.07.2014 г:

     

   – 110,40 лв. (сто десет лв. и 40 ст.) за м. януари 2015 г.

 

 

 Плащане по Договор № 3838/07.07.2014 г:

 

   – 192,59 лв. (сто деветдесет два лв. и 59 ст.) за м. януари 2015 г.

 

 

Плащане по Договор № 3837/07.07.2014 г:

 

   – 525,60 лв. (петстотин двадесет пет лв. и 60 ст.) за м. януари 2015 г.

 

 

Плащане по Договор № 3837/07.07.2014 г:

 

   – 525,60 лв. (петстотин двадесет пет лв. и 60 ст.) за м. февруари 2015 г.

 

 

 Плащане по Договор № 3972/15.07.2014 г:

 

   – 105,60 лв. (сто пет лв. и 60 ст.) за м. февруари 2015 г.

 

 

 Плащане по Договор № 3838/07.07.2014 г:

 

  – 257,17 лв. (двеста петдесет седем лв. и 17 ст.) за м. февруари 2015 г.

 

 

Плащане по Договор № 3837/07.07.2014 г:

–          532,80 лв. (петстотин тридесет два лв. и 80 ст.) за м. март 2015 г.

 

 

 

Плащане по Договор № 3972/15.07.2014 г:

–          43,20 лв. (четиридесет три лв. и 20 ст.) за м. март 2015 г.

 

 

 

Плащане по Договор № 3838/07.07.2014 г:

–          344,45 лв. (триета четиридесет четири лв. и 45 ст.) за м. март 2015 г.

 

 

 

Плащане по Договор № 3837/07.07.2014 г:

–          633,60 лв. (шестотин тридесет три лв. и 60 ст.) за м. април 2015 г.

 

 

 

Плащане по Договор № 3972/15.07.2014 г:

–          96,00 лв. (деветдесет шест лв. ) за м. април 2015 г.

 

 

 

Плащане по Договор № 3838/07.07.2014 г:

–          218,63 лв. (двеста осемнадесет. и 63 ст.) за м. април 2015 г.

 

 

Плащане по Договор № 3837/07.07.2014 г:

–          583,20 лв.(петстотин осемдесет три  лв. и 20 ст) за м.май 2015 г.

–          468,00 лв. (четиристотин шестдесет осем лв.) за м. юни 2015 г.

 

 

Плащане по Договор № 3972/15.07.2014 г:

–         105,60 лв. (сто и пет лв. и 60 ст.) за м. май 2015 г.

–         100,80 лв. (сто лв. и 80 ст.) за м. юни 2015 г.

 

 

 Плащане по Договор № 3838/07.07.2014 г:

–          312,79 лв. (триста и дванадесет мв.) за . май 2015 г.

–         301,39 (триста и един лв. и 39 ст.) за м. юни 2015 г.

 

 

Плащане по Договор № 3972/15.07.2014 г:

–          100,80 лв.(сто лв.и 80 ст) за м. юли 2015 г.

–          134,40 лв. (сто тридесет четири лв. и 40 ст) за м. август 2015 г.

–           76,80 лв. (седемдесет и шест лв. и 80 ст.) за м. септември 2015 г.

–           43,20 лв. (четиридесет и три лв и 20 ст.) за . октомври 2015 г.

 

 

 

Плащане по Договор № 3837/07.07.2014 г:

–         468,00 лв. (четиристотин шестдесет осем лв.) за м. юли 2015 г.

–         525,60 лв. (петстотин двадесет пет лв. и 60 ст.) за м. август 2015 г.

–         374,40 лв. (триста седемдесет четири лв. е 40 ст.) за м. септември 2015 г

–         475,20 лв. (четиристотин седемдесет пет лв. и 20 ст.) за м. октомври 2015г.

 

 

 Плащане по Договор № 3838/07.07.2014 г:

–          301,39 лв. (триста и един лв. и 39 ст.) за м. юли 2015 г.

–         321,21 лв. (триста двадесет и един лв. и 21 ст.) за м. август 2015 г.

–         219,23 лв. (двеста и деветнадесетлв. И 23 ст.) за м.септември 2015г.

–         294,65 лв. (двеста деветдесет четири лв. и 65 ст.) за м. октомври 2015г

 

Плащане по Договор № 3972/15.07.2014 г:

 

–          14,40 лв.(четиринадесет лв.и 40 ст) по ф-ра № 4000001109/30.11.2015г.

–            9,60 лв. (девет  лв. и 60 ст) по ф-ра № 4000001108/30.11.2015 г.

–          14,40 лв. (четиринадесет лв. и 40 ст.) по ф-ра № 4000001107/30.11.2015г.

–          38,40 лв. (тридесет  и осем лв. и 40 ст.) по ф-ра № 4000001106/30.11.2015 г.

–          57,60 лв. (петдесет и седем лв. и 60 ст.) по ф-ра № 4000001154/04.01.2016 г.

–         38,40 лв. (тридесет и осем лв. и 40 ст.) по ф-ра № 4000001153/04.01.2016 г.

–          9,60 лв. (девет лв. и 60 ст.) по ф-ра № 4000001152/04.01.2016г.

–         14,40 лв. (четиринадесет лв. и 40 ст.) по ф-ра № 4000001151/04.01.2016г.

 

 

Плащане по Договор № 3837/07.07.2014 г:

 

–         280,80 лв. (двеста и осемдесет лв. и 80 ст.) по ф-ра № 0000005946/28.12.2015 г.

–           7,20 лв. (седем лв. и 20 ст.) по ф-ра № 0000005709/30.11.2015г.

–       316,80 лв. (триста и шестнадесет лв. и 80 ст.) по ф-ра № 5708/30.11.2015г.

 

 

 

Плащане по Договор № 3838/07.07.2014 г:

 

–             25,46 лв. (двадесет и пет лв. и 46 ст.) по ф-ра № 0000002619/30.12.2015г.

–            8,48 лв. (осем лв. и 48 ст.) по ф-ра № 0000002628/30.12.2015 г.

–        190,94 лв. (сто и деветдесет лв. и 94 ст.) по ф-ра № 0000002627/30.12.2015 г.

–            5,66 лв. (пет лв. и 66 ст.) по ф-ра № 0000002626/30.12.2015 г.

–         39,62 лв. (тридесет и девет лв. и 62 ст.) по ф-ра № 0000002582/30.11.2015 г.

–          8,48 лв. (осем лв. и 48 ст.) по ф-ра № 0000002581/30.11.2015г.

–        34,64 лв. (тридесет и четири лв. и 64 ст.) по ф-ра № 0000002580/30.11.2015 г.

–       248,20 лв, (двеста четиридесет и осем лв. и 20 ст.) по ф-ра № 0000002578/30.11.2015 г.

 

Публикувано на 08.10.2014 в 20:16:52