Допускане до конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили

May 21

Информация, за допускането Ви до конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, може да получите от публикуваните тук списъци.

 

ИЗДЪРЖАЛИ изпита за проверка на физическа годност

 

НЕИЗДЪРЖАЛИ изпита за проверка на физическа годност

 

ИЗДЪРЖАЛИ теста по обща култура

 

НЕЯВИЛИ се на тест по обща култура

 

2019 г. – График за провеждане на конкурса

 

ДОПУСНАТИ до участие в конкурс, за всички длъжности за които кандидатстват, кандидатите с документи, комплектовани съгласно изискванията на т.11 от заповед № ОХ–253/11.03.2019 г. на министъра на отбраната и отговарящи на изискванията на чл.141 от ЗОВС на РБ

 

ДОПУСНАТИ до участие в конкурс, за част от длъжностите за които кандидатстват, кандидатите с документи, комплектовани съгласно изискванията на т.11 от заповед № ОХ–253/11.03.2019 г. на министъра на отбраната и отговарящи на изискванията на чл.141 от ЗОВС на РБ

 

ДОПУСНАТИ до участие в конкурса, но с удължен до 28.05.2019 г. срок за доокомплектоване на документите кандидати, с неполучени експертни решения за годност за военна служба, протокол за психологична пригодност за военна служба и други

 

НЕДОПУСНАТИ до участие в конкурса кандидатите