Конкурс за матроски (войнишки) длъжности във Военноморските сили

Nov 15

Информация за допуснати, допуснати без документи, частично допуснати и недопуснати кандидати за конкурса, може да получите от линковете по-долу:

 

ДОПУСНАТИ до участие в конкурс, за всички длъжности за които кандидатстват, кандидатите с документи, комплектовани съгласно изискванията на т. 10 от заповед № ОХ–732/30.08.2018 г. на министъра на отбраната и отговарящи на изискванията на чл.141 от ЗОВС на РБ

 

ДОПУСНАТИ до участие в конкурса, но с удължен срока за доокомплектоване на документите кандидати, с неполучени експертни решения за годност за военна служба, протокол за психологична пригодност за военна служба и други до 21.11.2018 г.

 

ДОПУСНАТИ до участие в конкурс, за част от длъжностите за които кандидатстват, кандидатите с документи, комплектовани съгласно изискванията на т.10 от заповед № ОХ–732/30.08.2018 г. на министъра на отбраната и отговарящи на изискванията на чл.141 от ЗОВС на РБ

 

НЕДОПУСНАТИ до участие в конкурс кандидати